Könyvtárunk

Czigány Lóránt Iskolai Könyvtár


A Czigány Lóránt Iskolai Könyvtár katalógusa.

Ajánlott olvasmányok

Könyvtári ismeretek dokumentumai:

Könyvtári szabályzat
Könyvtárismeret
A könyvtári rendszer
A katalógus
Az elektronikus katalógus
Dokumentum- és könyvismeret
Kézikönyvek
Anyaggyűjtés
A nemzeti könyvtár
A bibliográfia

Az iskolai könyvtár kialakulása és fejlődése szorosan összekapcsolódik intézetünk múltjával. Könyvtárunk több mint 225 éves múltra
tekinthet vissza. 1789-ben 176 kötettel indult meg az állomány gyűjtése, ugyanis ekkor került át ez a könyvmennyiség a tokaji elődiskolából. A könyvtár állományának jelentős részét alkotják a régi könyvek, amelyek 100 évvel ezelőtt, vagy akár korábban jelentek meg. Közel 7000 kötetet tesz ki a régi gyűjtemény. Az 1711 előtt megjelent művek száma 63. A legrégebbi nyomtatott emlékünk 1509-ből való, Bázelben készült, Bonifacius
Symoneta leveleit tartalmazza..

Megtalálható itt:

 • Bonfini és Istvánffy történelmi munkáinak első kiadása,
 • Calepinus XIV. században élő olasz szerzetes latin nyelvű értelmező szótárának egy 1548-ból való kiadása, mely évszázadokon át nélkülözhetetlen segédeszköze volt a tudományos munkának,
 • Pápai Páriz Ferenc erdélyi orvos és tudós
  Magyar-latin-német szótára 1767-ből,
 • Janus Pannonius műveinek első magyarországi kiadása,
 • svájci matematika tankönyv a lausseni egyetem hallgatói
  számára,
 • XIX. századi magyar tankönyvek (latin nyelven), köztük
  egy rímszótár.

A magyar nyelvű művek között XVII-XVIII. századi prédikáció gyűjteményeket, Gyöngyössy István elbeszélő költeményét, Kazinczy műfordításait
találhatjuk. Érdekessége még ennek az állományrésznek Sajnovits János magyar-lapp rokonságot bizonyító munkája.

E régi könyvek között őrizzük Kossuth Lajos sátoraljaújhelyi diákoskodásának anyakönyvét, amelyben a volt piarista növendékek nevét találjuk
felsorolva 1778-tól 1833-ig. Ebben 1810-16-ig találjuk meg évenként bejegyezve Kossuth Lajos nevét. Ugyanebben az anyakönyvben találjuk meg másik híres növendékünk, Trefort Ágoston nevét az 1831-es évben. Ezek az emlékek oktató-nevelő munkánk szempontjából is felbecsülhetetlenek, a múlt emlékeinek
szeretetére és megbecsülésére nevelik tanítványainkat.

“Kossuth Ludovicus” – Kossuth Lajos nevének
bejegyzése egy régi anyakönyvben

A ritkaságok között, mint helyi iskolatörténeti dokumentumot érdemes megemlíteni iskolánk önképző körének, a Kazinczy Körnek a jegyzőkönyvét,
mely 1908-tól 1911-ig írja le az irodalmi önképző körben tevékenykedő diákok munkáját, elbeszéléseit, verseit.

Értékes a régi folyóiratok gyűjteménye, melyeket volt növendékeink évfolyamonként bekötöttek. Ezekből 400 kötetet találhatunk,
közöttük a Nyugat, a Vasárnapi Újság, az Uránia, a Muzsika, a Figyelő, a Történelmi Szemle, stb. című folyóiratokat. Ezek kutatási célokra is alkalmasak.
Levéltárosok, főiskolai tanárok és hallgatók is megfordultak ilyen céllal intézményünkben.

Kiadási hely szerint igen változatos áttekinteni ezeket a műveket. A teljesség igénye nélkül említjük a legtöbbször előforduló városokat:
Genova, Milánó, München, Kézsmárk, Lőcse, Bécs, Stuttgart, Párizs, Bologna, Nagybecskerek, Nagyszombat, Kolozsvár, Igló, Pozsony, Buda, Debrecen, Miskolc,
Pest, Lyon, Sárospatak, Székesfehérvár, Gyoma, Sátoraljaújhely