Szakközépiskolai képzés

 Iskolánk a 2020/2021-es tanévben a következő képzéseket kívánja indítani:

  • 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló

Szakmai órák megoszlása:  Elméleti képzési idő aránya:    60%

Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR szám FEOR megnevezés Szakképesítéssel betölthető munkakörök
3513 Szociális gondozó, szakgondozó Családi napközis koordinátor, Dédiszitter, Fogyatékosok gondozója, Gerontológiai gondozó, Szociális gondozó, Szociális munkás, Légzésgondozó, Mentálhigiénés foglalkoztató, Romaközösség-fejlesztő asszisztens, Szenvedélybeteg-gondozó, Szociális ellátó, Szociális mentálhigiénés munkatárs, Utcai gondozó, Utcai szociális munkás

A képesítéssel rendelkezők iránt egyre nagyobb a kereslet a hazai és a külföldi munkaerő-piacon is. Az elmúlt években, térségünkben hiányszakmaként tartották nyílván a szakmát. Ezért azok a tanulók, akik megfelelő tanulmányi eredménnyel rendelkeznek, kiemelt ösztöndíjban részesülnek.

  • 34 861 01 Rendészeti őr

Szakmai órák megoszlása: Elméleti képzési idő aránya: 50

Gyakorlati képzési idő aránya: 50 %

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR szám FEOR megnevezés Szakképesítéssel betölthető munkakörök
5254 Vagyonőr, testőr, biztonsági őr Személy és vagyonőr, Testőr
9238 Egyéb egyszerű szolgáltatási és

szállítási foglalkozások

Parkolóőr
9231 Portás, telepőr, egyszerű őr Ipari, kereskedelmi intézet, oktatási intézmény,

egészségügyi intézmény portása, Múzeumi teremőr

4114 Adatrögzítő, kódoló Számítógépes adatrögzítő

A pálya iránt érdeklődők számára, megfelelő tanulmányi eredmény esetén lehetséges a későbbiek során az érettségi vizsga és a rendőri szakma megszerzése.

  A szakképzésbe történő belépés feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú (8 általános) iskolai végzettség

Egészségügyi alkalmasság: a választott szakmának megfelelően

Pályaalkalmassági követelmények: a választott szakmának megfelelően

  1. Felnőttoktatás – Felnőttképzés

 „A 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről értelmében:

Az állam által támogatott iskolai rendszerű szakképzésben – e törvény rendelkezéseinek figyelembevételéve, függetlenül az oktatás munkarendjétől – ingyenes a tanuló részére az elő és második szakképesítésre történő felkészítés keretében az elméleti és a gyakorlati képzés. A második szakképesítés megszerzésére irányuló képzést kizárólag felnőttoktatásban kezdhet.”

A felnőttoktatás a jogszabályokban az iskolarendszerű oktatással kapcsolatban jelenik meg. Ebben az értelemben felnőttoktatás az a képzés, ahol a „tanuló munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó iskolai oktatásban” vesz részt. Jelenleg a tanulók attól az évtől kezdődően, amelyben nyolc évfolyamos általános iskola esetén a tizenhetedik, középiskola és szakiskola esetén a huszonegyedik életévüket betöltötték, kizárólag felnőttoktatásban kezdhetnek új tanévet.

A tanulók középfokú iskolában attól a tanévtől kezdve folytathatják a tanulmányaikat felnőttoktatás keretében, amelyben a tizenhatodik életévüket betöltik. A tanítás nappali, esti, levelező vagy más, sajátos munkarend szerint is szervezhető. A köznevelési törvény (60.§) alapján szervezhető képzés. A tanulók tanulói jogviszonyt létesítenek, diákigazolványt kapnak.

A felnőttképzés fogalmát az iskolarendszeren kívüli képzésekre alkalmazzák. Felnőttképzést nagyon sokféle típusú szervezet nyújthat. Annak érdekében, hogy a felnőtt munkavállalók meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális és technológiai fejlődés kihívásainak, eredményesen kapcsolódhassanak be a munka világába, sikeresek lehessenek életük során, és az életvitel minősége javulhasson, szükség van a szakmai, a nyelvi és támogatott képzésekre. A képzés résztvevői nem állnak tanulói vagy hallgatói jogviszonyban a képző intézménnyel. A képző intézmény és felnőtt Felnőttképzési szerződést köt. A felnőttképzésben olyan személy vehet részt, aki tankötelezettségét teljesített, de tanköteles személy tankötelezettsége teljesítése mellett is bekapcsolódhat a felnőttképzésbe.